Skip to main content

Zarząd spółki AB Industry S.A. z siedzibą w Macierzyszu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Macierzyszu, pod adresem:
l. Wojska Polskiego 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, pokój nr 27,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 16:00.

Niniejsze wezwanie jest siódmym wezwaniem.
Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.