Skip to main content

 

ABI logo

 

 image

 

 

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej przez

AB Industry S.A.

za 2022 r.

 

 

Zarząd Spółki AB Industry S.A. przedstawia niniejszym sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Spółka działa na podstawie Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 1. Cel dokumentu 
   

Dokument został sporządzony w celu realizacji obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, tj. obowiązku o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ze zm.; dalej: ustawa o CIT). Sprawozdanie sporządzone zostało za rok podatkowy AB Industry S.A. (dalej: AB Industry S.A. lub Spółka), który trwał od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Zakres ujawnionych informacji obejmuje dane wskazane w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Dokument zawiera zwięzły opis strategii podatkowej przyjętej przez AB Industry S.A., w tym opis zarządzania ryzykiem, kadrami i organizacją w zakresie funkcji podatkowej oraz systemu zarządzania dokumentacją i danymi podatkowymi. Przygotowując Sprawozdanie, Spółka uwzględniła niektóre elementy wskazane w Projekcie Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (dalej: Wytyczne), które zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

 1. Opis działalności Spółki
   

AB Industry SA jest polską spółką kapitałową z siedzibą w miejscowości Macierzysz. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od całości osiąganych dochodów.

 

Przedmiot działalności AB Industry S.A. obejmuje w szczególności:

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
 • Produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 28.94.Z).

Dziedziny działalności AB Industry S.A. są następujące:

 • projektowanie zakładów produkcyjnych,
 • budowa zakładów produkcyjnych,
 • projektowanie instalacji technologicznych,
 • generalne wykonawstwo instalacji technologicznych,
 • automatyka przemysłowa,
 • instalacje elektryczne i teletechniczne,
 • systemy do zarządzania produkcją.

Branże, w których świadczy swoje usługi AB Industry S.A. to:

 • przemysł spożywczy,
 • przemysł kosmetyczny,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł energetyczny,
 • przemysł wodno-ściekowy,
 • przemysł samochodowy,
 • budownictwo.

 

AB Industry S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką. Szeroki zakres usług świadczonych na europejskim poziomie spotyka się z dużym zainteresowaniem rynku. Branże obsługiwane przez Spółkę wyróżnia potrzeba bezustannych modernizacji i unowocześnień. Dlatego też w najbliższych latach planowany jest sukcesywny rozwój Spółki oraz poszerzenie obszaru działania na kraje Unii Europejskiej.

 

 1. Cel strategii podatkowej i jej źródła

 

Celem strategii podatkowej Spółki jest zapewnienie zgodności podatkowej i rzetelne płacenie podatków. Spółka dąży do tego, aby w prawidłowy sposób realizować nakładane na nią obowiązki w sferze podatkowej, poprzez zapłatę wszystkich danin publicznych w prawidłowej wysokości i właściwym terminie. Istotą strategii jest koncentracja na zapewnieniu przez Spółkę bezpieczeństwa podatkowego poprzez prawidłową identyfikację obowiązku podatkowego oraz dążenie do bezbłędnego ustalenia wysokości zobowiązania w odniesieniu do wszystkich podatków płaconych przez AB Industry. Strategia podatkowa ma minimalizować ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi oraz służyć uniknięciu sankcji związanych z naruszeniem przepisów podatkowych. 

Strategia podatkowa Spółki, zakładająca traktowanie kwestii podatkowych jako zagadnienia odpowiedzialności przedsiębiorstwa, jest następstwem dobrowolnie przyjętych wartości etycznych. Płacenie podatków we właściwej kwocie i czasie jest rozumiane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i którego zasoby wykorzystuje. Spółka ma świadomość ryzyka i konsekwencji związanych z naruszenia przepisów prawa podatkowego. AB Industry wychodzi z założenia, że przestrzeganie przepisów podatkowych jest warunkiem realizacji ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Potencjalne naruszenie przepisów może zniweczyć wysiłki podejmowane w celu budowania silnej pozycji na rynku w jakim działa Spółka. Zdobycie przewagi konkurencyjnej nie może następować poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści podatkowych.

 

4. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniające ich prawidłowe wykonanie

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej strategia podatkowa była skuteczna, adekwatna, kompleksowa oraz poddawana regularnemu sprawdzeniu. Jej założenia mają odzwierciedlenie m.in. strukturze Spółki. Zgodnie z Wytycznymi, funkcjonujące w Spółce ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego oparte są o dwa poziomy zarządzania: 1) zarządzenie strategiczne; 2) zarządzanie kadrami, informacjami i danymi podatkowym oraz zagadnieniami związanymi z infrastrukturą IT. Zgodnie z Wytycznymi, strategia podatkowa stanowi element zarządzania strategicznego, dlatego w niniejszym Sprawozdaniu omówiono przede wszystkim poziom pierwszy, obejmujący strategię podatkową oraz role i odpowiedzialności. Na tym poziomie Spółka wskazuje kierunki i cele działania w obszarze podatkowym, a także wartości etyczne, którymi kieruje się w zakresie realizacji swojej funkcji podatkowej.. Drugi poziom odnosi się zaś do zarządzania kadrami, informacjami i danymi podatkowymi oraz kwestii związanymi z infrastrukturą IT.

 

Poziom 1 – Zarządzanie strategiczne

 1.   strategia przedsiębiorstwa i strategia podatkowa Cele strategii podatkowej i jej źródła zostały opisane w pkt 3) Sprawozdania. Strategia podatkowa koncentruje się na zapewnieniu zgodności podatkowej i rzetelnym płaceniu podatków. Przyjęta strategia ma zapewnić bezpieczeństwo podatkowe oraz minimalizować ryzyko sporu z organami KAS i ryzyko ponoszenia sankcji związanych z naruszeniem przepisów podatkowych. W tworzenie strategii podatkowej Spółki zaangażowane jest wyższe kierownictwo, gdyż strategia podatkowa podlega weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Spółki.

Strategia podatkowa Spółki podlega regularnemu przeglądowi, w trakcie którego brane są pod uwagę zmiany otoczenia prawnego (w tym przepisów prawa podatkowego), zmiany otoczenia biznesowego, nowe ryzyka, wyjątkowe i nietypowe sytuacje oraz wyniki audytów wewnętrznych i kontroli rozliczeń podatkowych przeprowadzanych przez organy KAS.

 

-   identyfikacja ryzyka podatkowego

 

Spółka identyfikuje obszary ryzyka podatkowego, uwzględniając branżę w której działa, kontrahentów z jakimi współpracuje oraz istniejące otoczenie prawne. AB Spółka współpracuje głównie z dostawcami, powszechnie znanymi i rozpoznawanymi, o międzynarodowym zasięgu. Pomimo tego, Spółka stosuje procedurę należytej staranności, sprawdzając kontrahentów m.in. w bazach danych publikowanych przez MF oraz weryfikując fakt prowadzenia przez nich rzeczywistej działalności gospodarczej. Jako obszar potencjalnego ryzyka podatkowego Spółka postrzega współpracę z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami zagranicznymi (nierezydentami). Obszarem ryzyka są również zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych, wymagające bieżącego dostosowania stosowanych procedur i systemów wspierających prawidłową realizację funkcji podatkowych. Spółka stosuje mechanizmy zmierzające do minimalizacji zidentyfikowanego ryzyka podatkowego. Pracownicy w pierwszej kolejności stosują procedury dotyczące danego ryzyka. Do podstawowych działań ograniczających ryzyka podatkowe Spółka zalicza m.in. (a) stosowanie odpowiednich procedur ograniczających ryzyko podatkowe; (b) analizę praktyki organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, m.in. w celu potwierdzenia właściwej i bezpiecznej wykładni przepisów, próby określenia tzw. dominującej praktyki podatkowej; (c) korzystanie z usług zewnętrznych doradców podatkowych i specjalistów. W przypadku braku procedury lub trudności w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, Spółka może podjąć decyzję o jego unikaniu (w tym rezygnację z określonego działania) lub wdrożyć działania wpływające na jego ograniczenie.

- poziom zaangażowania organu zarządzającego

Zarząd Spółki jest zaangażowany w proces podejmowania decyzji w zakresie planowania podatkowego na szczeblu strategicznym. W celu skutecznego kontrolowania poziomu ryzyka podatkowego, Zarząd Spółki zatwierdza transakcje istotne z punktu widzenia AB Industry oraz podejmuje niektóre decyzje w zakresie realizacji funkcji podatkowych w sytuacji, gdy dane zagadnienie ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie organizacji lub gdy przekroczony zostanie próg akceptowalnego poziomu ryzyka. Rola Zarządu Spółki w sferze funkcji podatkowej obejmuje także akceptowanie procedur podatkowych.

- raportowanie / składanie deklaracji / strategia płatności podatkowych

 

Strategia podatkowa Spółki zakłada realizację wszystkich nakładanych na nią obowiązków raportowych oraz terminowe składanie wszystkich deklaracji podatkowych. Strategia podatkowa zakłada konieczność zapłaty podatków w ustawowych terminach. AB Industry nie dopuszcza sytuacji „kredytowania” się kosztem Budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego poprzez nieterminową zapłatę podatków lub zaliczek na podatek.

 

Poziom 2 – Zarządzanie kadrami, informacjami oraz infrastrukturą IT

 

 1. Zarządzanie kadrami funkcji podatkowej Strategia podatkowa zakłada, że dla prawidłowego wykonywania funkcji podatkowej konieczne jest posiadanie sprawnych i dobrze przygotowanych do realizacji tej funkcji kadr. AB Industry posiada system zarządzania kadrami, na który składa się m.in. dokumentacja określająca zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Spółka wyznaczyła osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację obowiązków podatkowych w poszczególnych obszarach podatkowych, w tym osoby odpowiedzialne za składanie deklaracji podatkowych. Spółka dba o rozwój wiedzy merytorycznej pracowników zapewniając im dostęp do fachowych baz wiedzy podatkowej oraz delegując pracowników na szkolenia z zakresu przepisów podatkowych. 

 

 1. Zarządzanie informacjami i danymi podatkowymi oraz infrastruktura IT

 

 W okresie, za które składane jest Sprawozdanie, Spółka korzystała z opracowanego przez podmiot zewnętrzny oprogramowania ERP wspierającego prawidłową realizację funkcji podatkowych. Program do obsługi procesów podatkowych jest na bieżąco aktualizowany, dostosowany do polskich przepisów oraz umożliwia automatyzację niektórych procesów podatkowych (m.in. weryfikację statusu kontrahenta jako podatnika zarejestrowanego VAT, weryfikację numeru konta bankowego kontrahenta). Spółka wdrożyła procedurę w zakresie nadawania uprawnień do obsługi oprogramowania firmowego obejmującego ochronę haseł i loginów, a także zakres przyznawanych uprawnień oraz identyfikację osoby wprowadzającej i pobierającej dane z sytemu. Zakres przyznawanych uprawnień wynika z przyporządkowania stanowiskowego danej osoby. Każda z funkcji i stanowisk w firmie ma dedykowane uprawnienia w systemie, zaś Spółka rozdziela te uprawnienia pomiędzy różne stanowiska. Spółka posiada system służący ochronie danych i zbiorów oraz ich katalogowania. Dokumenty w formie papierowej przechowywane są w siedzibie Spółki. 

 

             5.  Dobrowolne formy współpracy z organami KAS

 

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie, Spółka nie była stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w Dziale 2b Ordynacji podatkowej. AB Industry nie planuje składać wniosku do Szefa KAS o zawarcie takiej umowy. Pomimo braku planów zawarcia umowy o współdziałanie, strategia podatkowa Spółki promuje budowanie relacji z organami KAS opartych na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu oraz transparentności, przy pełnym respektowaniu praw i obowiązków Spółki oraz organów KAS. Spółka ma wypracowaną procedurę kontaktu z organami podatkowymi, obejmującą zasady wyznaczania osób odpowiedzialnych za kontakty z organami, a także procedury udzielania i wypowiadania pełnomocnictw.

 

6. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

 

Spółka jest świadoma ciążących na niej obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz potencjalnych ryzyk związanych z naruszeniem tych obowiązków. AB Industry przyjmuje, że fakt zaraportowania schematu podatkowego nie może być utożsamiany sam w sobie za podejmowanie działań wypełniających znamiona unikania lub uchylania się od opodatkowania. Zgodnie z przyjętą strategią przekazanie informacji o schemacie podatkowym stanowi przejaw wypełniania ustawowych obowiązków raportowych i jest powiązane z zasadą transparentności rozliczeń podatkowych Spółki. W okresie, za który sporządzane jest Sprawozdanie, Spółka nie przekazywała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych. AB Industry nie był bowiem stroną uzgodnień, które spełniałyby definicję schematu podatkowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej i żadne takie uzgodnienie nie było udostępniane, wdrażane lub przygotowywane do wdrożenia w Spółce.

 

               7.  Transakcje z podmiotami powiązanymi

 

Spółka dostrzega potrzebę szczególnego traktowania kwestii podatkowych wynikających z jej relacji z podmiotami powiązanymi. AB Industry ma świadomość związanych z tym ryzyk dotyczących m.in. przerzucania dochodów do innych jurysdykcji podatkowych, narzucenia nierynkowych cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi, a także niezidentyfikowania transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Nieprawidłowości w zakresie cen transferowych narażałyby AB Industry na istotne ryzyko związane m.in. z szacowaniem jej dochodów przez organy KAS, nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz zastosowaniem sankcji karnoskarbowych. Spółka wdraża procedury zapewniające ograniczenie tych zagrożeń. Minimalizacja ryzyka następuje poprzez m.in. terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie dokumentacji cen transferowych, stosowanie zasady „ceny rynkowej” w transakcjach z podmiotami powiązanymi, wybór najwłaściwszej w danych okolicznościach metody weryfikacji cen transferowych oraz sporządzanie „analiz porównawczych” (benchmarków), a także wsparcie zewnętrznych doradców. W okresie za który jest sprawozdanie Spółka była stroną transakcji z podmiotami.

 

8. Działania restrukturyzacyjne

 

Spółka postrzega działania restrukturyzacyjne jako kreujące potencjalnie ryzyko podatkowe. Strategia podatkowa AB Industry wyklucza wykorzystanie działań restrukturyzacyjnych do osiągnięcia korzyści podatkowych. Wszystkie ewentualne operacje restrukturyzacyjne muszą mieć uzasadnienie biznesowe i nie mogą być motywowane jedynie lub głównie chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej. Każde działanie związane z szeroko pojętą restrukturyzacją wymaga zaangażowania organu zarządzającego AB Industry. Dotyczy to również działań i czynności, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych. W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych z AB Industry w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W szczególności, AB Industry nie dokonywał i nie planował przeprowadzenia czynności zdefiniowanych w § 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2019 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1444) polegających na reorganizacji obejmującej istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

 

9. Interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe i taryfowe

 

W okresie, którego dotyczy Sprawozdanie, Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych oraz wiążących informacji stawkowych i taryfowych. 

 

10. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

Spółka dostrzega potrzebę szczególnego traktowania kwestii podatkowych wynikających z potencjalnych relacji biznesowych z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Ab Industry ma świadomość, że w związku z takim transakcjami mogą powstać szczególne obowiązki raportowe oraz związane ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych.. W okresie za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie dokonywała transakcji i rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

 

 

                                                                                                                                              Zarząd AB Industry S.A.

 

 

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej AB Industry S.A. za 2022 rok  - do pobrania